คณะผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

นายสุทธิพงษ์ พรมมาตร์ โทร.089-2546699