คณะผู้บริหาร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

นายพินโย บุญนิมิตร์ โทร.087-1628858


นายสมศักดิ์ กลั่นกลิ่่น โทร.090-6561734