กองช่าง

คนงาน (ส่วนโยธา)

เลอศักดิ์ สร้อยกล่ำ


ทรงศักดิ์ พ่วงสม


สำฤทธิ์ ศรีอุทัย


อนุพันธ์ พรมมาตร์