ฝ่ายปกครองท้องที่

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

วีระชัย สว่างดี