ฝ่ายปกครองท้องที่

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

ธีรศักดิ์ เพชรสุก