ฝ่ายปกครองท้องที่

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

อุเทน แย้มศรี