ฝ่ายปกครองท้องถิ่น

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9

วิชัย บุญนิมิตร์