ฝ่ายปกครองท้องถิ่น

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9

นายอำนาจ ดวงเดือน


นายไพรัตน์ สิงห์แดง