โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

อุปสรา คชพันธ์ โทร.083-8469725