สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ประธานสภา

นายบัญชา ทั่งนาค