สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ประธานสภา

นายมนฑล บุญนิมิตร์ โทร.089-6145431