สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

เลขานุการสภา

นายเชิน มากมูล