สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

รองประธานสภา

นายพอน รอดทุกข์