สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

สมาชิกสภา

นางนุชวลี น้อยนพคุณ


นายยงยุทธ อินทร์พรม


นายบัญชา ทั่งนาค


นายไกร ร้อยแก้ว


นางสาวพริตา พันธ์อ้น


นายบุญส่ง มุ่นพลาย