สำนักงานปลัด

หัวหน้าสำนักปลัด

กรวรรณ ศรีจันทร์ โทร.062-9028088