ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 3 เมษายน 2566 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม ...
 ประเภท : สถิติการเงิน 3 เมษายน 2566 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม ...
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 17 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่...
 ประเภท : สถิติการเงิน 18 ตุลาคม 2565 ประกาศรายงานการรับ -จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 เมษายน 2565 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 เมษายน 2565 รายงานการใช้จ่ายเงิน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.64 -31 มี.ค.65)...
 ประเภท : สถิติการเงิน 24 ธันวาคม 2564 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...
 ประเภท : สถิติการเงิน 29 ตุลาคม 2564 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...
 ประเภท : สถิติการเงิน 13 กันยายน 2564 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565...
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 เมษายน 2564 รายงานการใช้จ่ายเงิน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.63 -31 มี.ค.64)...

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3258-6100 เบอร์โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15
Email: raimakham.phet@gmail.com
Rai Ma Kham Subdistrict Administrative Organization