นโยบายและแผน

นโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

        นโยบายการบริหารของ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม คณะผู้บริหารซึ่งเป็นแนวทางการวางแผนพัฒนาและการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขามเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตำบลไร่มะขามให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

    ๑) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

        - การก่อสร้าง การปรับปรุง การซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม เพื่อใช้ในการสัญจรการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการเชื่อมโยงระหว่าง

          หมู่บ้านและตำบล

    ๒) พัฒนาด้านแหล่งน้ำ 

        - การก่อสร้าง การปรับปรุง การซ่อมแซม ระบบประปา คูคลอง ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

    ๓) พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

        - การส่งเสริมการทำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดสารเคมี

        - ส่งเสริมร้านค้าชุมชนของตำบล

        - ส่งเสริมการอบรมพัฒนาอาชีพ

    ๔) พัฒนาด้านการศึกษา

        - การส่งเสริมกิจกรรมในการพัฒนาการเรียนรู้ การศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน

        - การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

    ๕) พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

        - การส่งเสริมสุขภาพพลานามัย

        - การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

        - การให้การส่งเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์

        - การส่งเสริมกิจรรมผู้สูงอายุ

        - การรณรงค์การป้องกันยาเสพติด การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม

        - การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย