มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

Displaying 1-4 of 4 results.
ประเภททั่วไป
4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4102 จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4103 จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.pdf
4202 เจ้าพนักงานการคลัง.pdf
4203 เจ้าพนักงานพัสดุ.pdf
4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้.pdf
4301 จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4302 จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4401 จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4402 จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4403 จพง.สัตวบาล.pdf
4404 จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4501 จพง.วิทยาศาสตร์.pdf
4601 จพง.สาธารณสุขชุมชน.pdf
4602 พยาบาลเทคนิค.pdf
4603 จพง.เวชกรรมฟื้นฟู.pdf
4604 จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4605 โภชนาการ.pdf
4606 จพง.รังสีการแพทย์.pdf
ประเภทวิชาการ
3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3206 นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3402 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3501 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
ประเภทบริหารท้องถิ่น