ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 18 results.
รัฐธรรมนูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารวัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒