วันที่ประกาศหัวข้อ
15 พฤษภาคม 2567ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พฤษภาคม 2567จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 4 บ้านไร่ประแหน ขนากปากกว้าง 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 194.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พฤษภาคม 2567จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านไร่ภูมิ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 238.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 952.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มกราคม 2567ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มกราคม 2567จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต. เดือนมกราคม 2567) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แจ้งแนวทางดำเนินการจัดอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
19
เมื่อวาน
0
เดือนนี้
0
เดือนก่อน
0
ปีนี้
35
ปีก่อน
4,127

แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง