วันที่ประกาศหัวข้อ
15 พฤษภาคม 2567ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พฤษภาคม 2567จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 4 บ้านไร่ประแหน ขนากปากกว้าง 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 194.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พฤษภาคม 2567จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านไร่ภูมิ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 238.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 952.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มกราคม 2567ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มกราคม 2567จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต. เดือนมกราคม 2567) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)

การดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายพลเมืองคุณภาพ

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4

เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 ในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)

การดูแลรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
1
เมื่อวาน
0
เดือนนี้
0
เดือนก่อน
0
ปีนี้
37
ปีก่อน
4,127

แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง