ข่าวการเงิน

 ประเภท : รายงานทางการเงิน 15 มกราคม 2567 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 ประเภท : สถิติการเงิน 20 ตุลาคม 2566 ประกาศรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 3 เมษายน 2566 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
 ประเภท : สถิติการเงิน 3 เมษายน 2566 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 17 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 ประเภท : สถิติการเงิน 18 ตุลาคม 2565 ประกาศรายงานการรับ -จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 เมษายน 2565 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 เมษายน 2565 รายงานการใช้จ่ายเงิน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.64 -31 มี.ค.65)
 ประเภท : สถิติการเงิน 24 ธันวาคม 2564 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 29 ตุลาคม 2564 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564