โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง)

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประวัติย่อโรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง)

         โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย(อาจอำรุง) ตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๔๗๙ โดยขุนพิทักษ์ เขตประชา  นายอำเภอ เป็นผู้ก่อตั้ง กับนายเกลียว พันธเภสัช ศึกษาธิการอำเภอ เป็นผู้ดำเนินการ          จัดตั้ง ศึกษาธิการอำเภอเป็นผู้ดำเนินการและขุนวิเทศ การุณกาล (ชด  มหาขันที) ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้เปิดครั้งแรกให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล  ตำบลไร่มะขาม (บ้านไร่ถิ่นน้อย)            ขึ้นอยู่ในท้องที่อำเภอหนองจอก  จังหวัดเพชรบุรีเปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียน จำนวน  ๗๐  คน  อาศัยสถานที่สาธารณกลางบ้านไร่ถิ่นน้อย  หมู่ที่ ๖  ตำบลไร่มะขามเป็นที่เรียน

          พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้สร้างอาคารถาวรขึ้นมาใหม่  ในที่ดินของชาวบ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันสร้างเป็นเรือนไม้ถาวร  ๒ ห้องออกมุข ๑ มุข  มีห้อง  ๓  ห้องปะกั้นภายในไม่มีอาคาร ๑๓.๖๐ เมตร เสาไม้มะค่าหลังคามุงกระเบื้อง  สิ้นค่าก่อสร้าง ๑,๒๐๐ บาท โดยทางการออกให้  ๕๐๐  บาท อาคารหลังนี้สามารถรับนักเรียนได้  ๒๐๐ คน สำหรับที่ดินพระอาจารย์เหลือ วัดเขาทะโทนมอบกรรมสิทธิ์ให้เป็นการกุศล  รวมเนื้อที่ ๓ ไร่เศษ เมื่อสร้างเสร็จเปิดป้ายอาคารเรียนชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลไร่มะขาม ๑  (อาจอำรุง) บ้านไร่ถิ่นน้อย เมื่อทางการยุบตำบลหนองกระเจ็ดมารวมด้วยอีก ๑ ตำบล จึงมีโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีก  ๒ โรง คือโรงเรียนบ้านซ่องฯ และโรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง  โรงเรียนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลไร่มะขาม (อาจอำรุง)  ดำรงอยู่ด้วยงบประมาณการประถมศึกษา
 

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง)  มีอาคารเรียน  ๒ หลัง อาคารประกอบ จำนวน ๔ หลัง    จัดการศึกษา  ๒  ระดับ  คือระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา

มีนักเรียน  ๓๓ คน   ผู้บริหารสถานศึกษา ๑ คน    ข้าราชการครู ๓  คน  และนักการภารโรง  ๑  คน