แผนพัฒนาเทศบาลสามปี

Displaying 1-3 of 3 results.
แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ –๒๕๖๑)
ไม่มีข้อมูล!!
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3258-6100 เบอร์โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15
Email: raimakham.phet@gmail.com
Rai Ma Kham Subdistrict Administrative Organization