ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 18 results.
รัฐธรรมนูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารวัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3258-6100 เบอร์โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15
Email: raimakham.phet@gmail.com
Rai Ma Kham Subdistrict Administrative Organization