แผนอัตรากำลัง

Displaying 1-5 of 6 results.
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗
แผนพนักงานจ้าง 4 ปี 2556-2559

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3258-6100 เบอร์โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15
Email: raimakham.phet@gmail.com
Rai Ma Kham Subdistrict Administrative Organization