รายงานการประชุม

Displaying 1-1 of 1 result.
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ วันจันทร์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3258-6100 เบอร์โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15
Email: raimakham.phet@gmail.com
Rai Ma Kham Subdistrict Administrative Organization