ประชาสัมพันธ์ หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านลาด

27 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านลาด ในวันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2567 เขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังนี้
เครื่องที่ 1 หน้าโรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (08.30 น.)
เครื่องที่ 2 บ้านไร่ประแหน (09.10 น.)
เครื่องที่ 3 บ้านหนองน้ำลาด (09.50 น.)
เครื่องที่ 4 บ้านหนองปลาไหล (09.50 น.)
เครื่องที่ 5 หน้า TT&T เก่า (10.50 น.)
เครื่องที่ 6 บ้านไร่สัตว์ (11.10 น.)
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!