Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข

10 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

  • Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข 1.Happy body การส่งเสริมด้านสุขภาพกายและใจ 2.Happy Heart การส่งเสริมให้เกิดความเกื้อกูลในองค์กร 3.Happy Society การส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในองค์ก 4.Happy Relax การส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย 5.Happy Brain การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถ 6.Happy Soul การส่งเสริมให้บุคลากรมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต 7.Happy Money การส่งเสริมด้านการออมและการวางแผนในการใช้จ่าย 8.Happy Family การส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง

          รายงานผลการดำเนินการประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง High – Potentiated Local                  Assessment (HPA)