แผนการดำเนินงาน

Displaying 1-5 of 39 results.
แผนดำเนินงาน 2567
การรณรงค์สร้างวัฒนธรรมองค์กร “NO Gift Policy” เน้นโปร่งใส มีธรรมาภิบาล
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 66-70
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565