แผนการดำเนินงาน

Displaying 26-30 of 39 results.
ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25๖๓
กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ
ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25๖๓
คู่มือการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล