แผนการดำเนินการ

Displaying 26-30 of 38 results.
กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ
ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25๖๓
คู่มือการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศแผนการดำเนินงาน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3258-6100 เบอร์โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15
Email: raimakham.phet@gmail.com
Rai Ma Kham Subdistrict Administrative Organization