แผนการดำเนินการ

Displaying 21-25 of 38 results.
แผนดำเนินงาน 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง เรื่องเรียน ร้องทุกข์
ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3258-6100 เบอร์โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15
Email: raimakham.phet@gmail.com
Rai Ma Kham Subdistrict Administrative Organization